Iş netijeliligiňizi nädip ýokarlandyrmalydygy barada semalt maslahatBazarda hemme zat üýtgeýär we duran adam hakykatdanam ýykylýar. Internet marketing ulgamynda bolsa ýylda birnäçe gezek möhüm üýtgeşmeler bolup geçýär we bularyň hemmesi işiňizde göz öňünde tutulmalydyr.

Islendik işde diýen ýaly has köp pul gazanmagyň subut edilen iki usuly bar:
 • Sesleri köpeltmek
 • Netijeliligini ýokarlandyrmak
Birinjisi has ýönekeý ýaly bolup görünýän bolsa, ikinjisi netijede has girdejili. Ünsüňizi ünsi jemlemeli zat şu.

SEO-da 5 ýyl mundan ozal futuristik çaklamalara meňzeýän ýa-da düýbünden näbelli bolup görünýän köp zat kem-kemden adaty ýagdaýa öwrülýär. Tehnologiýalar üýtgeýär, internete girmek üçin enjamlaryň gerimi giňelýär we ulanyjylaryň özüni alyp barşy üýtgeýär.

Ine, özüňizde üýtgetmeli zatlar SEO çemeleşmesi ýakyn wagtda öndürijiligiňizi gowulandyrmak üçin.

Tomaşaçylaryňyza düşünişiňizi gowulandyryň

Häzirki wagtda her bir müşderiniň geleşigi tamamlamak ýoly barha özboluşly bolýar. Emma jikme-jik derňew, zerurlyklaryna has doly jogap bermegi mümkin edýän käbir umumy nagyşlary we aýratynlyklary kesgitlemäge kömek edip biler.

Maksatly diňleýjileriňize mümkin boldugyça oňyn we şahsylaşdyrylan tejribe bermeli. Munuň üçin bolsa: ýaly soraglara jogap almak möhümdir.
 • Bu adamlaryň zerurlyklary we islegleri näme?
 • Olaryň gorkusy we agyrylary näme?
 • Meselelerini çözmek üçin nädip maglumat gözleýärler?
Alnan maglumatlaryň we netijeleriň seljermesiniň esasynda potensial müşderileriň bir ýa-da birnäçe portreti döredilip bilner, şolardan eýýäm diňleýjiler bilen has anyk işde gurup bolar.

Bu täze düşünje däl, ýöne SEO-nyň ösüşi özüni alyp baryş faktorlarynyň täsiriniň ýokarlanmagy barha möhüm bolýar.

Müşderini saklamaga üns beriň

Müşderini saklamak hyzmat işinde iň möhüm ölçeglerden biridir. Täze müşderileriňiziň köpüsi 2-3 aýdan soň işini taşlasa, web sahypaňyz ýa-da beýleki kanallar arkaly yzygiderli akym döretmegiň näme peýdasy bar? Bu ýagdaýda haryt dolanyşygy gowy bolup biler, ýöne işiňiziň ösmegi mümkin däl.

SEO hünärmenleri we edaralary köplenç bu faktora ähmiýet bermeýärler we biderek. A almak üçin has köp wagt, pul we güýç gerek bolan gurşawda gowy mahabat netijesi, müşderiniň ömri möhüm ölçege öwrülýär.

Internet marketing gullugynda müşderiniň ömrüne esasy täsir aşakdakylar bilen üpjün edilýär:
 • zerurlyklaryna we maksatlaryna düşünmek, bilelikdäki tagallalar arkaly bu maksada ýetmek;
 • başarnykly buhgalteriýa we müşderiniň garaşyşlaryny ussat dolandyrmak;
 • yzygiderli aragatnaşygy üpjün etmek;
 • işde ileri tutulýan ugurlary dogry kesgitlemek, işe gaýdyp gelmegi üpjün etmek we ş.m.
Maksatly diňleýjiňize gowy düşünmezden bu nokat mümkin däl we müşderi SEO-da işlän wagtyňyzda we öz mazmun taslamalaryňyzy düzeniňizde deň derejede möhümdir.

Awtomatlaşdyryş arkaly terezini

Häzirki zaman SEO el bilen işlenip bilinjek köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemegi öz içine alýar, belki diňe bir içerki taslama üstünde işleýän bolsaňyz. Bu ýagdaýda, şol bir meseläni birnäçe esse çalt ýerine ýetirýän ýöriteleşdirilen hyzmatlar we programma üpjünçiligi bar bolan zatlary el bilen etmek manysyz.

Käbir mysallar:
 • Onlaýn gurallary ulanyp semantik ýadrosy ýygnamak.
 • Şuňa meňzeş hyzmatlarda onlarça we ýüzlerçe müň haýyşlaryň toparlanyş semantikasy Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli.
 • Topokarky SERP-de sahypalar üçin tekst analizatorlary.
 • Bäsdeşleriň sahypalarynyň baglanyşyk profilindäki analitikler.
 • Taslama hasabatlarynyň awtomatiki döredilmegi ( DSD ).
Esasy zat diňe gaýtalanýan umumy meseleleri awtomatlaşdyrmak bilen çäklenmän, häzirki zaman SEO gurallarynyň öndürijä hakykatdanam täsir edýän akylly teklipleri berip biler.

Işinde şeýle bonuslary ulanýan her bir adam, köne usulda hereket etmegi halaýan bäsdeşlerinden hökman öňde bolar.

Sahypadan daşarda işle

Hünärmenleriň köpüsi saýtdaky işe aşa köp üns berýärler, ýöne gözleg marketingi diňe içerki optimizasiýa we tehniki meseleleri çözmek bilen çäklenmeýär. Sahypanyň daşynda nädip işlemelidigini öwrenmeli we ondan has köp peýdalanmak üçin daşarky faktorlar bilen işlemegiň dürli usullaryny birleşdirmeli.

Simpleönekeý mysal, diňe bir baglanyşyk gurmak maksady bilen makalalar iberip, köpçülikleýin marketing kampaniýasyny düzüp bilersiňiz, ýa-da diňe köp ulagly çeşmelerde ýerleşdirip bilersiňiz. Bu ýagdaýda, gyzyklanýan diňleýjilerden goşmaça öwrülişikleri alyp bilersiňiz öwrülişikleri üpjün ediň we özüni alyp baryş faktorlaryna gowy täsir edýär.

Zähmet çekmek üçin başga bir göze ilmeýän ugur, SERP-de parçalaryň basylmagyny ýokarlandyrmagyň üstünde işlemekdir. Gowy CTR ýaly zatlary göz öňünde tutup gazanylýar:
 • ulanyjylar üçin adyň we düşündirişiň özüne çekijiligi;
 • duýgulary we sözbaşylary herekete çagyrmak;
 • Top SERP-de bäsdeşleriň derňewi we özüňiz üçin gyzykly zatlaryň uýgunlaşmagy;
 • parçalar bilen synag etmek we üstünlikli çözgütleri ulaltmak.
Gözleg netijelerinde saýt sahypalarynyň gowy CTR-i, beýleki zatlaryň hemmesi deň bolup, käwagt basmagyň sanyny köpeltmäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, gözlegdäki sahypalaryňyz bilen netijeleri gowşak basýan bolsalar, hatda theokarda bolmak hem islenýän netijäni berip bilmez.

Mahabat müşderisi üçin gowy SEO hasabatyny taýýarlaň

Gözleg motory optimizasiýasy, hatda täze başlanlar üçinem, müşderilere-de düşünmek aňsat däl. Taslamany öňe sürmegiň üstünde işlemek barada aýtsak, siziň edýän işiňiz, müşderiniň ýeterlik derejede düşünýändigi ýaly möhüm däl.

Gowy SEO hasabaty maglumatlaryň mukdary, görkezilişiniň hili we ahyrky müşderi üçin resminamanyň maglumat mazmuny arasynda deňagramlylygy saklamalydyr. Esasanam bu sebitden uzak adamlar tarapyndan köplenç okalýandygyny göz öňünde tutsak.

Wezipe bir sözlem görnüşinde düzülip bilner: hasabatda telekeçiniň taslamanyň ösüşiniň dinamikasyna, tamamlanan işleriň sanawyna, munuň maksatlaryna ýetmegine nähili täsir etjekdigine düşünmäge mümkinçilik berýän maglumatlar bolmalydyr.

Indi bularyň hemmesine has içgin seredeliň.

Hasapdan başlaň

Gurulmadyk tekst kanwasy görnüşindäki hasabat, san, illýustrasiýa we beýleki dizaýn elementleri bolmazdan, iň bolmanda okamak üçin amatsyz. Şeýle resminamanyň hünärsiz görünýändigi we müşderiniň gözüne hormat goýmaýandygy aýdyňdyr.

Şonuň üçin degişli şablony döretmek barada alada etmeli:
 • aragatnaşyk maglumatlary we sahypasy bilen sözbaşylar we aşaky sözbaşylar;
 • islenýän bölümi çalt tapmak üçin mazmun tablisasy;
 • marka (logo, şygar we ş.m.);
 • şriftler, grafika we beýleki elementler taýdan ýeke stil çözgüdi.
In Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, bularyň hemmesi deslapky görnüşde elýeterlidir we bir gezek basmak bilen hasabat döredilýär. Şeýle resminamany el bilen çyzmagy makul bilýän bolsaňyz, dizaýnerden şablon döretmegi sargyt edip bolar.

Näme edilendigini we näme edilmelidigini meýilleşdiriň

Barlag sanawy ýaly ýönekeý sanaw bilen çäklenip bilersiňiz.

Has giňişleýin maglumat berip bilersiňiz. Mysal üçin, "Meta belliklerini optimizirledik" ýaly umumy zatlar bilen çäklenmän, meta bellikleriniň üýtgemelerden ozal we soň nähili bolandygyny mysal bilen görkezýän bolsaňyz, şol sahypalaryň sanawyny beriň.

Käbir ýagdaýlarda, maslahat berilýän/meýilleşdirilen işleriň sanawyna hasabatda käbir nokatlar munuň näme üçin edilýändigi barada goşmaça düşündiriş bilen doldurylýar. Bularyň hemmesi belli bir müşderiniň aýratynlyklaryna, işe düşünmek derejesine we talaplaryna baglydyr.

Her niçigem bolsa, sanalan nokatlaryň ýarysyna doly düşünip bilmeýän müşderi üçin jikme-jikliklere garanyňda, şeýle goşmaça maglumat üçin has az wagt sarp ediler.

Netijeleri we teklipleri düzüň

Bolýar, sanlary, dinamikany, näme edilendigini we meýilleşdirilýändigini we has gyzykly zatlary görkezdiňiz. Indi hasabaty müşderiniň nukdaýnazaryndan serediň we onuň üçin iň möhüm soraga jogap bermäge synanyşyň: bularyň hemmesi häzir onuň işine nähili täsir etdi we geljekde oňa täsir eder?

Iň esasy, diňe bir taslamany haýsy ugurdan ösdürmelidigine we ony nädip amala aşyrmalydygyna düşünmek bilen çäklenmän, eýsem gözýetimiňizi telekeçä aç-açan ýetirip bilmek, hemme zadyň gowydygyna ynam bilen üpjün etmek zerurdyr.

Şonuň üçin anyk netijeleri çykaryň we teklipleri azajyk öwreniň. Müşderi bilen göni aragatnaşyk wagtynda jikme-jiklikler ara alnyp maslahatlaşylar. Heöne meýilleşdirilen gün tertibinden öňünden habarly bolsa has gowudyr.

Hiliň mukdaryndan has köp üns beriň

Adaty SEO hasabatlarynyň esasy kemçiligi, maglumatlaryň aşa köp bolmagydyr. Kiçijik jikme-jiklikler hünärmenleriň köpüsi bolup galmalydyr we müşderi diňe näme üçin töleýändigini we işine nähili täsir etjekdigine gowy düşünmeli. Bir wagtlar, bagyşlanan SEO dolandyryş paneli döredilende bu ýörelgäni esas hökmünde kabul etdik.

Geliň jemläliň

Gözleg tehnologiýalarynyň ösüşi töwekgelçilikleri öz üstüne alýar, ýöne öz we müşderi taslamalarymyzy ösdürmek üçin deňeşdirip bolmajak köp mümkinçilik bar. SEO-nyň tehniki agramy henizem gaty agyr bolsa-da, üns yzygiderli beýleki zatlara gönükdirilýär.

Maksatly diňleýjileriň aýratynlyklaryna düşünmek we bu bilimleri web sahypasynda işlemek üçin esas hökmünde ulanmak müşderileriň durmuşyny ýokarlandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe bolýar. Awtomatlaşdyryş gurallary bolsa iň az çykdajy we iň ýokary netijelilik bilen masştablanmaga ýol açýar.

Üstünlikli SEO etmek isleýänler üçin tagallalary dogry ugra gönükdirmek we jikme-jikliklere üns bermek möhüm häsiýetlerdir.

mass gmail